شرح متون نظم ونثر کتاب های درسی زبان وادبیات فارسی متوسطه وبیش دانشگاهی

درس : تاریخ ادبیات ایران و جهان 1                         شماره 1

 

 

1 .  خط تصویری  پس از گذشتن از مرحله علامت نویسی (معنی نگاری )به کدام مرحله رسید؟

 

2. قدیمی ترین کتابی که  که به خط فارسی در دست است ،چه نام دارد ؟

 

3. مثنوی های رودکی را نام ببرید ؟

 

4. به کدام شاعر قرن چهارم لقب نقاش چیره دست طبیعت را داده اند ؟ چرا؟

 

5. وصع نثر در عصر سامانیان به چه علت رو به ترقی گذاشت ؟

 

6. چرا شاهنامه ی فردوسی مورد قبول محمود غزنوی قرار نگرفت ؟

 

7. قصیده ی لغز شمع اثر کیست و برای چه سروده است ؟

 

8. در زبان فارسی ، نخستین گوینده ای که شعر را به طور کلی در خدمت فکر اخلاقی و اجتماعی و در مسیر اندیشه ی مکتبی قرار داد کیست ؟

 

9. کتاب سیاست نامه اثر کیست و موضوع آن چیست ؟

 

10. برای اولین بار چه کسی در نثر از سجع استفاده کرد ؟

 

11. تخلص انوری درآغاز شاعری چه بود ومعنمون قصایداو عموما چند تاست ؟ بنویسید .

 

12. خلاق المعانی لقب کیست و چرا به او این لقب را داده اند ؟

 

13. سهروردی کدام مکتب فلسفی را بنیان نهاد ، در کدام اثر خود آرا و عقاید خود را بیان کرده است و چرا متعصبان او را به بد دینی و الجاد مفهم کرده اند ؟

 

14. اساسی ترین اندیشه های صوفیانه عین القضات را در چه آثاری می توان جستجو کرد بنویسید ؟

 

15. سفر بارنامه اثر کیست و چه کسی آنرا به نظم در آورده است ؟

 

16. نثر تاریخی با کدام اثر آغاز شد و با کدام اثر به اوج رسید و همچنین کتاب المعجم بر چند بخش است بنویسید ؟

 

17. اصل کتاب مرزبان نامه به چه زبانی است ، تالیف کیست ، به چه شیوه ای نوشته شده و چه کسی آنرا به فارسی ترجمه کرده است ؟

 

18. رباعی یا ترانه بیشتر چه کاربردی دارد و نام بردارترین ترانه ها در ادب فارسی به نام چه کسی ثبت شده است ؟

 

19. مهمترین مثنوی سنایی چه نام دارد و نام دیگر آن چیست ؟

 

20. مهمترین و کهن ترین سفرنامه منظوم حج در زبان فارسی چه نام دارد و اثر کیست ؟

 

21. داستان سرايی در ادبیات فارسی به وسیله ی چه کسی و با چه کتابی شروع شد و به وسیله ی چه کسی به اوج رسید ؟

 

22. موضوع کتاب تذکره الاولیای عطار چیست و کدام اثر او را می توان حماسه ای عرفانی نامید ؟

 

23. آثار منثور مولانا را نام ببرید ؟

 

24. موضوع کتاب بوستان سعدی چیست بنویسید ؟

 

25.مهمترین واقعه ای که در ایلیاد به نظم کشیده شده است چیست و همچنین کمدی الهی دانته را با کدام اثر معری شاعر فیلسوف عرب می توان مقایسه کرد ؟

 

26. نقادان کدام پادشاه فرانسه را بزرگترین هنر پرور جهان دانسته اند و اندیشه ی عصر روشنگر زمینه ساز ظهور کدام مکتب گردید ؟

 

27. رئالیسم ابتدایی با کارهای چه کسی آغاز می شود و چه ویژگی هایی دارد ؟

 

28 . دو نمونه از آثار رئالیست ها را نام ببرید ؟

 

29. گروه ادبی بدان چه عقیده ای داشتند ،افراد شاخص آنها چه کسانی  بودند و همچنین اساس کار نا تورالیستها چه بود  بنویسید ؟

 

30. نماد گرایان در حوزه ی شعر چه تحول مهمی ایجاد کردند و همچنین از بزرگان این مکتب دو نفر را نام ببرید ؟

 

 

 

 

  

درس : تاریخ ادبیات 1                شماره 2 

 

 

1.   در زمینه ی ادبیات داستانی 1 کتاب نام ببرید ؟

 

2.   کلمه ی درک منسوب به چیست ؟

 

3.   خواص عمده ی سبک رودکی چگونه است ؟

 

4.   کسایی پیرو چه شاعری و پیشرو چه شاعری بوده است ؟

 

5.   موضوع کتاب الابنیه چیست ؟

 

6.   علل عمده توفیق شاهنامه در میان مردم چیست ؟

 

7.   مضمون عمده شعر معزی چیست ؟

 

8.   زاد المسافرین اثر کیست ؟

 

9.   اهمیت کتاب دانشنامه ی علائی در چیست ؟

 

10.         نثر دینی با کدام اثر شروع می شود ؟

 

11.         دو ویژگی سبک عراقی را بنویسید ؟

 

12.         خلاق المعانی یعنی چه ؟ چه کسی و چرا بدین لقب نامیده شده است ؟

 

13.         شیوه و سبک نویسندگی عین القضاه چگونه است ؟

 

14.         آثار سهروردی را نام ببرید ؟

 

15.         اهمیت کتاب مجمل التواریخ در چه زمینه ای است و شیوه ی انشای آن چگونه است ؟

 

16.         نام دیگر چهار مقاله چیست و چرا به این نام مشهور شده ؟

 

17.         آثار سنایی را نام ببرید (4 مورد ) و بگویید مهمترین مثنوی سنایی کدام است ؟

 

18.         اسکندر نامه اثر کیست ، به چند بخش تقسیم می شود و موضوع آن چیست ؟

 

19.         منظور عطار در منطق الطیر از مرغان و سیمرغ چیست ؟

 

20.         چرا سعدی را فرمانروای ملک سخن می دانیم ؟

 

21.         کتاب ارزشمند بوطیقا اثر کیست ؟

 

22.         میکل آنژ در آثار خود بر چه چیزی تاکید داشته است ؟

 

23.         تراژدی مشهور راسین را نام ببرید ؟

 

24.         یکی از اصول رمانتیسیسم را نام ببرید ؟

 

25.         در مجموع رئالیسم را می توان به چند نوع تقسیم کرد ؟

 

26.         آیا می توانید مقصود اصلی عبارت زیر را بگویید ؟

 

(( آدم واقع گرا به بیلچه می گوید : بیلچه اما طبیعت گرا می گوید : کج بیل کهنه ی لعنتی .))

 

27.         نام ناتورالیسم بیشتر کدام نویسنده ی مشهور را تداعی می کند ؟ چرا ؟

 

28.         نام صاحب این آثار را معرفی کنید :

 

               گل های بدی – فصلی در دوزخ – بعد از ظهر یک فون – سوسک طلایی .

 

29.         چه کسی را می توان بنیان گذار نماد گرایی در فرانسه دانست ؟

 

 

 

 

   

 

تاریخ ادبیات ایران 1                                                                         شماره 3

 

1.     الفبا برای اولین بار در میان کدام یک از اقوام رواج پیدا کرد ؟

 

2.     قدیم ترین کتابی که به خط فارسی امروز در دست است چه نام دارد ؟

 

3.     دانش نامه علایی از کیست ؟

 

4.     تفسیر معروف کمبریج چه قسمت هایی از قرآن را شامل می شود ؟

 

5.     از ویژگی های عمده ی شعر شهید بلخی دو مورد را ذکر کنید .

 

6.     ابیات زیر سروده ی کدا م شاعران است ؟

 

         خون خود را گر بریزی بر زمین                به که آب روی ریزی در کنار

 

         بت پرستیدن  به از مردم پرست             پند گیر و کار بند و گوش دار

 

7.     نخستین ترجمه قرآن کریم کدام است و به چه زبان است ؟

 

8.     چرا توس را فرهنگ شهر می نامند ؟

 

9.     دو مورد از مثنوی های عنصری را نام ببرید .

 

10.      موضوع قابوس نامه چیست ؟

 

11.      از حیث ساختار و محتوی (درون مایه ) قطعه را تعریف کنید .

 

12.      ارزش ادبی سمک عیار را بررسی کنید .

 

13.      موضوع کتاب کلیله و دمنه چیست و سبک آن چگونه است ؟

 

14.      چهار مورد از آثار امیر خسرو را معرفی کنید .

 

15.      موضوع چهار مقاله ی نظامی عروضی را بنویسید .

 

16.      عمده ی شهرت جمال الدین عبدالرزاق به سبب سرودن کدام شعر است و موضوع آن چیست ؟

 

17.      تاثیر سنایی را بر دیگر شاعران ارزیابی کنید .

 

18.      درباره قصیده ی ایوان مداین و کسانی که بدین مطلب پرداخته اند چه می دانید ؟

 

19.      در ادب عرفانی پیر کیست و چه جایگاهی دارد ؟

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 2:21  توسط محمد رضا قدیمی  |